6. 

If log10 7 = a, then log10 1 is equal to:
70

A. - (1 + a)
B. (1 + a)-1
C.
a
10
D.
1
10a

7. 

If log10 2 = 0.3010, then log2 10 is equal to:

A.
699
301
B.
1000
301
C.

0.3010

D.

0.6990


8. 

If log10 2 = 0.3010, the value of log10 80 is:

A. 1.6020
B.

1.9030

C.

3.9030

D.

None of these


9. 

If log10 5 + log10 (5x + 1) = log10 (x + 5) + 1, then x is equal to:

A. 1
B.

3

C.

5

D.

10


10. 

The value of 1 + 1 + 1 is:
log3 60 log4 60 log5 60

A. 0
B. 1
C. 5
D. 60